The Assesment of Motor and Process Skills

Need help? Call us

0800 900 1000

The Assesment of Motor and Process Skills (AMPS-testen) er et nyskabende observationsredskab, som anvendes til at vurdere kvaliteten af personers udførelse af huslige (instrumentelle) og personlige dagligdagsaktiviteter (ADL). Kvaliteten af personens aktivitetsudførelse vurderes ved at måle på graden af fysisk anstrengelse, effektivitet, sikkerhed og selvstændighed i forhold til 16 motoriske og 20 procesmæssige færdigheder. De motoriske og procesmæssige ADL-færdigheder er paralleller til de målrettede handlinger som er defineret under Activities og Participation i the International Classification of Functioning, Disability and Health (World Health Organization, WHO, 2001) og er således de små dele af aktivitetsudførelsen, som når de er udført en efter en, resulterer i, at den overordnede opgave udføres.

Mere specifikt, i det miljø hvor personer udfører relevante aktiviteter efter eget valg, observeres og vurderes motoriske ADL færdigheder og processmæssige ADL færdigheder:

Motoriske ADL- færdigheder: er testvariabler som anvendes til at måle niveauet af færdigheden som observeres når man bevæger sig selv eller flytter objekter i opgaven.

Procesmæssige ADL- færdigheder: er testvariabler som anvendes til at måle niveauet af den enkelte færdighed som observeres når man (a) vælger, interagerer med og anvender redskaber og materialer, (b) udfører individuelle handlinger og delopgaver, og (c) tilpasser aktivitetsudførelse når der opstår problemer.

Når man for eksempel skal lave sig en syltetøjsmad så er man eksempelvis nødt til at udføre følgende handlinger: (a) Gå hen til skabet, (b) finde og vælge det rigtige brød (searches/locates, chooses), (c) række efter, gribe om (grips) og løfte brødposen, transportere brødposen til arbejdsfeltet, (f) effektivt holde og åbne brødposen ved at fjerne clipsen (handels, manipulates, coordinates), (g) påbegynde næste delopgave; at smøre syltetøj på brødet, (h) smøre syltetøjet på med en passende kræft, således at brødet ikke smuldre eller bliver mast (calibrates), (j) anvende en kniv (ikke en ske) til at skære brødet over med, og (k) rydde op i arbejdsfeltet (restores).

AMPS er en test af færdigheder i forbindelse med aktivitetsudførelse. Det er vigtigt at slå fast at AMPS ikke er udviklet med henblik på at måle tilstedeværelse af neuromuskulære, biomekaniske, kognitive eller psykosociale funktionstab (fx, styrke, bevægeudslag, hukommelse), ej heller er AMPS udviklet til at måle på underliggende kapaciteter (fx evne til at gribe, evnen til at huske, evnen til planlægge et handlingsforløb).

Til forskel fra funktionstab og underliggende kapaciteter, er de motoriske og procesmæssige ADL-færdigheder i AMPS målrettede handlinger i forbindelse med aktivitetsudførelse. Det vil sige at AMPS anvendes til at vurdere aktivitet og deltagelse, ikke kropsfunktioner og sammenhængsmæssige faktorer (WHO, 2001).


Resultatet af en AMPS-test kan bruges til at besvare 4 spørgsmål:
 
1.Hvorfor oplever denne person problemer? Svaret fås fra AMPS profilen af denne persons ADL- motoriske og ADL- procesmæssige rå score; hvilke færdigheder/handlinger er effektive og hvilke er ikke.2.Hvor svære opgaver kan denne person klare? Dette spørgsmål besvares ved hjælp af den motoriske og procesmæssige ADL færdighedsevnemåling; hvor mange ADL færdigheder denne person har.3.Har denne person brug for restorative interventioner baseret på anvendelse af restorativ aktivitet eller kompensatoriske interventioner baseret på anvendelse af tilpasset aktivitet? Dette spørgsmål besvares ligeledes ved hjælp af den motoriske og procesmæssige ADL- færdighedsevnemåling; personer med færre ADL færdigheder kan responderer mindre på restorativ aktivitet, men vil muligvis profiterer af tilpasset aktivitet. 4.Er denne persons aktivitetsudførelse blevet forbedret som resultat af vores interventioner? Svaret på dette spørgsmål kommer også fra den motoriske og procesmæssige ADL færdighedsevnemåling, som giver et objektivt grundlag i forhold til at kunne måle på forandringer. Forandring i klientens ADL færdighedsevnemåling anvendes i forskning og kvalitetsikringsprogrammer med henblik på at give os en objektiv metode til at dokumenterer, overfor vores klienter, kolleger, og sundhedsvæsen, at ergoterapeutiske ydelser er lønsomme og at de forbedrer klienternes funktionsniveau. Selv når effektive interventioner, baseret på tilrettelæggelse af tilpasset aktivitet, er implementeret stiger klienternes ADL færdighedsevnemåling, fordi de omgivelsesmæssige begrænsninger er elimineret. Forbedrede ADL færdigheder kan forekomme uden forandring i personens status i forhold til neuromuskulære, biomekaniske, kognitive og psykosociale funktionstab og uden forandring i forhold til begrænsninger i underliggende kapaciteter.

Vi er meget begejstrede for AMPS. Udviklingen af AMPS strækker sig nu over 2 årtier og er støttet af the American Occupational Therapy Foundation and Association samt the National Institutes on Aging. AMPS kurser er udbudt i mere end18 lande rundt om i verden. AMPS repræsenter en revolutionerende og meget fornyet tilgang til problemet med hvorledes ergoterapeuter begrebsliggøre og vurdere funktion. Det er anderledes i forhold til de redskaber du tidligere har stiftet bekendtskab med og vi er sikre på at du vil dele vores entusiasme, idet et valideret, reliabelt og sensitivt redskab til vurdering af aktivitetsudførelse nu er tilgængeligt.


AMPS KURSER OG KALIBRERING AF TESTERE

I forbindelse med processen vedr. udvikling af AMPS blev det tydeligt, at den valide og reliable anvendelse og tolkning kræver at interesserede personer (a) deltager på et kursus, og (b) bliver kalibreret som reliabel tester. 5-dages kurset giver såvel vigtig information vedr. det teoretiske grundlag for AMPS som eksperimentel undervisning i at anvende AMPS og i at score AMPS evalueringer.

Under 5-dages kurset vil deltagerne også opnå værdifuld grundlæggende information vedr. aktivitetsorienteret vurdering og intervention. Faktisk har mange, efter at have taget kurset, givet udtryk for at de endelig har fundet deres niche, deres unikke aktivitetsorienterede rolle i rehabiliteringsteamet. Med de nye færdigheder og den nye viden de har tilegnet sig under kurset, er deres selvtillid blevet større og de er nu mere kompetente og aktive forkæmpere for ergoterapi og for brugen af aktivitet som både middel og mål når de giver ergoterapeutiske ydelser.

Endelig kræver kalibrering, at potentielle tester ser og score AMPS observationer på video under kurset og udfører 10 live observationer efter kurset. Kalibrering af testere gør det muligt for os at fastlægge hver testers hårdhed samt afgøre hvorvidt han/hun score AMPS på en reliabel måde.

FORDELE OG ULEMPER VED AMPS

AMPS er unik på mange måder, herunder med hensyn til følgende:
1.AMPS-opgaverne, som klienten udfører under testen, har klienten selv valgt, og de er meningsfulde og relevante i forhold til hans eller hendes liv og livssituation. Man mener, at udførelsen af ADL-aktiviteter bedres når et individ har mulighed for at vælg og indgå i aktiviteter som er relevante for vedkommende.2.AMPS giver ergoterapeuter et stærkt og følsomt redskab som kan bidrage til planlægning af behandling og til dokumentation af forandringer.3.AMPS er et ideelt redskab i forhold til dokumentation overfor sundhedsvæsen og andre instanser, hvor ergoterapeuter har behov for at kunne dokumenterer virkningen af deres interventioner på en lønsom og klientcentreret måde.4.Testen kræver ikke særligt udstyr og kan anvendes i alle relevante omgivelser indenfor en periode på 30-40 minutter.5.Den anvendte model for instrumentudvikling, som er anvendt til at udvikle AMPS, gør det muligt for ergoterapeuten at fastslå klientens ADL færdighedsevne og samtidigt tage højde for den relative udfordring der er i de opgaver som klienten har udført. Som følge heraf kan klienter, som har udført forskellige ADL-opgaver, sammenlignes direkte. 6.Den anvendte model for instrumentudvikling, som er anvendes til at analyserer klientens scoringer gør det muligt at få ADL færdighedsevnemålinger, som er justeret for den hårdhed, som den tester, der har testet klientens udførelse, har. Som resultat heraf optræder der ikke bias i forhold til den specifikke tester, som har observeret udførelsen.7.AMPS er udviklet så den kan anvendes til børn over 3 år, unge, voksne og ældre for hvem der er en bekymring omkring udførelse af ADL aktiviteter. Personers diagnoser eller grunde til funktionsbegrænsning har ingen betydning.8.AMPS er standardiseret internationalt og på tværs af kulturer på mere end 150.000 personer.  

AMPS har følgende begrænsninger:

1.Deltagelse i et 5-dages kursus, med henblik på øvelse og kalibrering, samt efterfølgende test af 10 klienter er påkrævet mhp. at udvikle færdigheder i at anvende og tolke AMPS samt at afslutte processen vedr. testerkalibreringen.2.AMPS er ikke anvendeligt i forhold til børn under 3 år, ej heller i forhold til personer, som ikke har behov for eller som ikke er villige til at deltage i simple dagligdagsaktiviteter.3.Hvis AMPS skal anvendes til at dokumentere virkning af behandling, kvalitetssikring eller forskning skal scoringerne tastes ind på computer. Det er nødvendigt at databehandle alle motoriske og processmæsige ADL færdighedsevnemålinger, som er justeret for (a) sværhedsgraden i den opgave som personen har udført og (b) mildheden hos den tester som har scoret på klientens udførelse. Scoringssoftware til computeren er inkluderet i AMPS øvelses- og kalibreringsmaterialerne.4.AMPS scoringssoftware til computeren gives kun til personer, forudsat at de har deltaget i et AMPS øvelses- og kalibreringskursus.